Opis Kontraktu

Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S11 (II etap) realizowana będzie  w systemie „projektuj (optymalizuj) i buduj. Realizowany II etap obwodnicy Ostrowa Wlkp. jest kontynuacją I etapu obwodnicy, który został przekazany do użytkowania pod koniec 2009 roku. Dzięki wybudowaniu II etapu obwodnicy ruch tranzytowy przeniesie się z miasta na obwodnicę. Spowoduje  to skrócenie czasu przejazdu drogą krajową nr 11 oraz usprawni ruch w kierunku Poznań – Ostrów Wlkp. – Katowice oraz Kalisz – Ostrów Wlkp. – Wrocław.

Wykonawca na realizację Kontraktu ma 24 miesiące z wykluczeniem tzw. okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca), tj. do lipca 2017 r.

Projektowany II etap obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego zlokalizowany jest w ciągu drogi ekspresowej S11. Budowana trasa w połączeniu z istniejącymi I etapem drogi S-11 w znacznej części przejmie ruch tranzytowy z istniejącej drogi krajowej 11, biegnącej przez centrum miasta jednocześnie ma spowodować lepszą obsługę ruchu, krótszy czas podróży i poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz zapewnić niezbędny poziom komfortu jazdy.

 

Główne roboty do wykonania w ramach Kontraktu to:

 • budowa drogi ekspresowej: 2 jezdnie po dwa pasy ruchu + pasy awaryjne na długości około 12,8km,
 • rozbudowa drogi krajowej nr 25, klasy GP o długości około 1,42 km
 • budowa jednego węzła drogowego,
 • budowa 15 obiektów inżynierskich,
 • budowa dróg poprzecznych i dojazdowych
 • budowa urządzeń odwadniających i odprowadzających wody deszczowe,
 • budowa urządzeń oświetlenia drogowego,
 • wykonanie zabezpieczeń akustycznych w postaci ekranów akustycznych,
 • wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu – bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe
 • montaż ogrodzenia obwodnicy,
 • nasadzenia zieleni przydrożnej

 

Przebudowa i usunięcie kolizji:

 • urządzeń wodno-kanalizacyjnych, w tym magistrali wodociągowej,
 • urządzeń melioracyjnych,
 • urządzeń energetycznych,
 • urządzeń telekomunikacyjnych,
 • gazociągowych.

Datą Rozpoczęcia robót w ramach Kontraktu jest dzień

10.10.2014 r.

Data Zakończenia Kontraktu – 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac (z pominięciem okresów zimowych)

10.07.2017 r.

W dniu 21.09.2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Wykonawcą robót firmą Mota – Engil Central Europe S.A. został podpisany Aneks terminowy do Umowy z dnia 10.10.2014 r. nr GDDKiA/O-PO/R-2/97/2013. Zmianie uległ Czas na Ukończenie z dnia 10.07.2017 r. na 10.08.2017 r.