Roboty drogowe:

 1. Poszerzenie nasypu km 402+600-402+970, 403+000-403+240.
 2. Wykonanie stabilizacji cementem C3/4 km 405+350-405+550, 402+320-402+650, 407+100-407+770, 407+100-407+300 P, 406+100-406+300 L i P, 403+650-402+880 L.
 3. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
 4. Profilowanie nasypu km 406+620-407+000.
 5. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III
 6. Wykonanie nasypu na drogach MCBA, MCB1, MCB4, MCB5, MCB6.
 7. Wykonanie nasypu km 412+100-412+300, MCD4/4 w km 3+100-3+827.
 8. Wykonanie warstwy odsączającej 403+500-408+900, 403+870-404+020.
 9. WMS – Warstwa wiążąca km 408+500-408+900.
 10. Podbudowa z betonu asfaltowego – 408+000-408+500P, 408+400-408+900P

Roboty mostowe:

 1. Układanie desek gzymsowych, cementowanie płyt przejściowych WD-8.
 2. Zbrojenie szalowanie i betonowanie fundamentu, izolacje ław PEd-9.
 3. Deskowanie fundamentu WE-10.
 4. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji ramowej betonowanie segmentu 1 – PP-11
 5. Rozbiórka UN, zasypka przyczółków, przygotowanie nawierzchni betonowych pod izolacje, zasypka P1 i P3 przygotowanie do montażu desek gzymsowych i krawężników, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe WD-12.
 6. Szalowanie słupów, zbrojenie słupów
 7. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji ramowej betonowanie segmentu 1 PP-14.
 8. Szalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie konstrukcji ramowej WE-16.
 9. Przygotowywanie podłoża pod UN, zasypka przyczółka WD-17.
 10. Zasypka przyczółka, wykonanie prac przy murach oporowych WD-18.
 11. Umocnienie stożków, zbrojenie kap chodnikowych, montaż kolektora odwadniającego, ułożenie asfaltu twardolanego  WD-21
 12. Deskowanie poprzecznic zbrojenie płyty ustroju nośnego, przygotowanie ustroju nośnego pod betonowanie, betonowanie ustroju nośnego, pielegnacja płyty betonowej. PEg-22.

Roboty branżowe: 

 1. Odwodnienie i drenaż S-11.
 2. Przebudowa linii 400kV Ostrów –Kromolice
9 735 odwiedzin od dnia publikacji