Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych – S11.
 2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
 3. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału – S11.
 4. Układanie kruszywa 0/31,5 i 0/45 –MCD4/4, MCB4, 411+900-412+050 L i P.
 5. Warstwa wiążąca MCD2 w km 0+000-0+220, MCB2 w km 0+600-1+110, 405+100-405+380L, 405+100-405+300P.
 6. Ustawianie korytka ściekowego – 410+001-410+702 pas rozdziału.
 7. Rów szczelny – rów szczelny w MCB2 w km +0450-0+550.
 8. Umacnianie skarp ażurami – 402+450-402+600.
 9. Profilowanie wykopu i stabilizacja C1, 5/2 MCB9.
 10. Humusowanie skarpy i roboty ziemne WE-16 i WD-17, WE-10 i WE-16.
 11. Układanie krawężników S11.

Roboty mostowe:

 1. Umocnienie stożków trylinką WD-8.
 2. Deskowanie ustroju nośnego, zbrojenie ustroju nośnego, zbrojenie płyt przejściowych, szalowanie płyt przejściowych, zbrojenie ustroju nośnego – Ped-09.
 3. Izolacja cienka i zasypka P2, betonowanie podpory str. P, zbrojenie skrzydła P2, betonowanie skrzydła S2 – WE-10.
 4. Umocnienie stożków, montaż schodów skarpowych – PP-11.
 5. Gzyms na murze oporowym P3, układanie zabezpieczenia antykorozyjnego na powierzchniach betonowych – WD-12.
 6. Wyłączenie kolizji 400kV i betonowanie płyty – WD-13.
 7. Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego – PP-14.
 8. Szalowanie wnęk dylatacyjnych, przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy, zbrojenie płyt przejściowych – WD-15.
 9. Wykonanie izolacji cienkiej, wykonanie zasypki, przygotowanie powierzchni betonowych pod izolację z papy – WE-16.
 10. Demontaż deskowania i rusztowania ustroju nośnego, przygotowanie powierzchni betonowych pod izolację z papy, wykonanie izolacji z papy na ściankach zaplecznych, izolacja cienka na płytach przejściowych, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C8/10 pod kapy chodnikowe, zbrojenie płyt przejściowych – WD-17.
 11. Montaż deskowania i rusztowania ustroju nośnego – WD-18.
 12. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-20.
 13. Wykonanie muru oporowego, zasypka podpór – PEg-22.

Roboty branżowe: 

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.
 2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.
 3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.
 4. Kanalizacja deszczowa – S11.
8 565 odwiedzin od dnia publikacji