Roboty drogowe

 1. W tygodniu 12 w zakresie trasy głównej S-11 przystąpiono do kontynuowania prac związanych z robotami ziemnymi oraz profilowaniem skarp i rowów. Naprawiono drogi serwisowe oraz odwodniono budowę.
 2. W ramach DK-25 były wykonywane prace związane z humusowaniem zieleńców. Trwał dyżur utrzymania tymczasowej organizacji ruchu.
 3. Wykonywane były również prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg dojazdowych – frezowanie nawierzchni, skropienie podbudowy z kruszywa, ułożenie warstwy ścieralnej 8cm.

 

Roboty mostowe

W tygodniu 12 wykonano następujące prace:

 1. Obiekt P-2 – wykonano zbrojenie i deskowanie przepustu.
 2. Obiekt WD-8 – wykonano rusztowania i deskowania płyty pomostu.
 3. Obiekt WD-12 – wykonano rusztowania i deskowania płyty pomostu.
 4. Obiekt WD-13- wykonano mury oporowe przy podporach P1 i P3 oraz zbrojenie przyczółka P1 i P5.
 5. Obiekt WD-15 –wykonano zasypki fundamentu P1.
 6. Obiekt WD-18 – Ścięto głowice DSM.
 7. Obiekt PEg-22 – wykonano montaż belek T27 – segment 1 oraz podparć belek T27 segment 2 i 3.

Roboty branżowe

 1. Zabudowa 6 wpustów – MCBC 0+060-0+280
 2. Przebudowa kolizji teletechnicznych przy ulicy Barycznej.
 3. Regulacja wysokościowa słupków oznaczeniowych telekomunikacyjnych na drodze krajowej DK25.
10 868 odwiedzin od dnia publikacji