Roboty drogowe:

 1. Wymiana gruntu pod PD10, oraz wylanie chudego betonu km 402+600-402+970, 403+000-403+240.
 2. Wykonanie stabilizacji cementem C3/4 pielęgnacja km 408+550-408+800 strona L i P.
 3. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
 4. Rozkładanie kruszywa km 403+720-404+050, 403+700-404+000, 403+200-403+300.
 5. Podbudowa z betonu asfaltowego km 411+100-411+200, 410+960-411+000, 410+700-414+000.
 6. Wykonanie nasypu na drogach MCBA, MCB1, MCB4, MCB5, MCB6.
 7. Wykonanie wykopu rowu (zbiornika odparowującego) km 405+000.
 8. Profilowanie i dogęszczanie pierwszej warstwy nasypu sekcja I, II i III.

Roboty mostowe:

 1. Montaż desek gzymsowych, ustawienie krawężników kamiennych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych WD-08.
 2. Pielęgnacja betonu, zasypka ławy P3, izolacja ław, zbrojenie fundamentu oraz przyczółka PEd-9.
 3. Deskowanie fundamentu, zbrojenie fundamentu WE-10.
 4. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji ramowej, betonowanie segmentu 1, betonowanie konstrukcji ramowej PP-11.
 5. Rozbiórka UN, zasypka przyczółków, przygotowanie nawierzchni betonowych pod izolacje, zasypka P1 i P3, przygotowanie do montażu desek gzymsowych i krawężników, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe WD-12.
 6. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji ramowej, betonowanie segmentu 1, betonowanie konstrukcji ramowej PP-14.
 7. Szalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie konstrukcji ramowej WE-16.
 8. Zasypka przyczółka, układanie podpór ustroju nośnego, szalowanie ustroju nośnego WD-17.
 9. Zasypka przyczółka, wykonanie prac przy murach oporowych WD-18.
 10. Umocnienie stożków, zbrojenie kap chodnikowych, montaż kolektora odwadniającego, ułożenie asfaltu twardolanego  WD-21
 11. Deskowanie poprzecznic zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego, przygotowanie ustroju nośnego pod betonowanie, betonowanie ustroju nośnego, pielegnacja płyty betonowej PEg-22.

Roboty branżowe: 

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie S-11.
 2. Przebudowa linii 400kV Ostrów-Pasikurowice, S11.
9 657 odwiedzin od dnia publikacji