Roboty drogowe:

 1. Wykonanie nasypu przewiązka km MCBA, MCB2, MCB4.
 2. Wykonanie stabilizacji cementem km 409+870-410+200, MCB6,
 3. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
 4. Rozkładanie kruszywa km 407+100-407+770, 406+000-406+900.
 5. Profilowanie i dogęszczenie 1 w/wy nasypu MCB4, MCB6.
 6. Wykonywanie obrzeży (MCBC) WD-21 w km 0+000-0+335 – sekcja III.
 7. Wykonanie stabilizacji MCB4, MCB2, MCB6.
 8. Humusowanie skarp MCBC.
 9. Stabilizacja C15/2 MCD4/4 i MCD4/5 km 3+050-3+827, 0+000-0+167.

Roboty mostowe:

 1. Montaż desek gzymsowych, ustawienie krawężników kamiennych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, zasypka wykonywanie prac przy murach oporowych WD-08.
 2. Izolacja ław, zbrojenie fundamentu, szalowanie słupów zbrojenie korpusu przyczółka, zbrojenie słupów PEd-9.
 3. Deskowanie fundamentu, zbrojenie fundamentu, szalowanie fundamentu, betonowanie fundamentu, zbrojenie słupów WE-10.
 4. Pielęgnacja betonu, rozszalowanie konstrukcji  PP-11.
 5. Rozbiórka UN, zasypka przyczółków, przygotowanie nawierzchni betonowych pod izolacje, zasypka P1 i P3, przygotowanie do montażu desek gzymsowych i krawężników, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe, ustawianie krawężników kamiennych WD-12.
 6. Pielęgnacja betonu, ułożenie podpór pod belki typu T szalowanie poprzecznic, układanie belek typu T – WD-13.
 7. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji, betonowanie, pielęgnacja betonu PP-14.
 8. Szalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie konstrukcji ramowej WE-16.
 9. Zasypka przyczółka, układanie podpór ustroju nośnego, szalowanie ustroju nośnego WD-17.
 10. Zasypka przyczółka, wykonanie prac przy murach oporowych WD-18.
 11. Umocnienie stożków, WD-21
 12. Deskowanie poprzecznic zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego, przygotowanie ustroju nośnego pod betonowanie, betonowanie ustroju nośnego, pielęgnacja płyty betonowej PEg-22.
 13. Wykop pod przepust P-5.

Roboty branżowe: 

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie S-11.
 2. Przebudowa linii 400kV Ostrów-Pasikurowice – mobilizacja i wyłączenie S11.
 3. Wykonywanie wodociągu fi 90 w km 412+710 S11.
 4. Kolizja 4 Nn Strugi S11.
9 473 odwiedzin od dnia publikacji