Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych.
 2. Humusowanie skarp S11.
 3. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału.
 4. Wykonanie podbudowy km 409+000-410+500 L.
 5. Wykonanie nasypu na drodze MCD/5.
 6. Skraplanie podbudowy 409+000-410+500 L i 409+100-410+000P.
 7. Wykonanie podbudowy 0/31,5 droga MCD2.

Roboty mostowe:

 1. Zbrojenie kap murów oporowych, montaż desek gzymsowych na murach oporowych – WD-8.
 2. Zbrojenie korpusu przyczółka, szalowanie korpusu przyczółka, zasypka przyczółka P3 – PEd-9.
 3. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie korpusu – WE-10.
 4. Wykonywanie zasypki, wykonywanie izolacji cienkiej- PP-11.
 5. Przygotowanie powierzchni betonowych do zabezpieczenia antykorozyjnego – WD-12.
 6. Pielęgnacja betonu, szalowanie skrzydeł, betonowanie skrzydeł, betonowanie skrzydeł S2 i S3 – PP-14.
 7. Zbrojenie ustroju nośnego (wyłączenie linii 400kV)- WD-15.
 8. Pielęgnacja betonu, rozszalowanie konstrukcji – WE-16.
 9. Szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego – WD-17.
 10. Zbrojenie korpusu  przyczółków, szalowanie pod ustrój nośny – WD-18.
 11. Pielęgnacja betonu, zbrojenie poprzecznic, deskowanie poprzecznic, wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie, zbrojenie płyty ustroju, deskowanie zabudowy gzymsowej – PEg-22.

Roboty branżowe: 

 1. Odwodnienie S11.
 2. Drenaż S11.
 3. Umocnienie i profilowanie rowów.
 4. Przebudowa urządzeń melioracyjnych.
 5. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin – S11.
 6. Roboty przygotowawcze przy przebudowie kolizji teletechnicznej – rejon Strugi.
9 165 odwiedzin od dnia publikacji