Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych – S11.
 2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
 3. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału – S11.
 4. Układanie kruszywa 0/31,5 i 0/45 – 405+100-405+150 i MCD4/4, 411+900-412+050.
 5. Układanie SMA – MCD3/4 w km 2+050-2+420.
 6. Ustawianie korytka ściekowego – 410+001-410+702 pas rozdziału.
 7. Rów szczelny – rów szczelny w MCB2 w km +0450-0+550.
 8. Umacnianie skarp ażurami – 402+450-402+600.
 9. Wykonanie kieszeni wpustów – 406+700-406+900.
 10. Układanie krawężnika, chodnika i obrzeży – MCB2, MCBE.
 11. Wykonanie stabilizacji MCB2 w km 410+001-410+702, MCB9 stabilizacja C1,5/2.
 12. Podbudowa AC22 i warstwa wiążąca – MCD2 w km 0+000-0+220, MCB2 w km 0+600-1+110.
 13. Podbudowa WMS – 406+040-406+150 L i P.
 14. Wykonanie wykopu – MCB9

Roboty mostowe:

 1. Umocnienie stożków trylinką WD-8.
 2. Zasypka podpór, montaż rusztowania pod belki, montaż belek, układanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe PEd-9.
 3. Izolacja cienka i zasypka P2, betonowanie podpory str. P, zbrojenie skrzydła P2 WE-10.
 4. Asfalt twardolany oraz warstwa wiążąca, montaż krawężników oraz desek gzymsowych – PP-11
 5. Gzyms na murze oporowym P3, układanie zabezpieczenia antykorozyjnego na powierzchniach betonowych WD-12.
 6. Roboty wstrzymane PSE– WD-13.
 7. Montaż krawężników i desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych PP-14.
 8. Montaż, betonowanie urządzeń dylatacyjnych, zasypka i wykonanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe WD-15
 9. Pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, wykonani eizolacji cienkiej, rozpoczęcie zasypki, wykonywanie drenów WE-16.
 10. Rozbiórka deskowania i rusztowania ustroju, betonowanie ścianek zaplecznych, montaż urządzeń dylatacyjnych WD-17.
 11. Montaż deskowania i rusztowania WD-18.
 12. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-19.
 13. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-20.
 14. Zakończono rozbiórkę rusztowań i deskowań ustroju nośnego, rozpoczęto wykonywanie muru oporowego i zasypki podpór PEg-22.

Roboty branżowe: 

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.
 2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.
 3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.
 4. Kanalizacja deszczowa – S11.
8 748 odwiedzin od dnia publikacji